Soukromí a použití stránek

Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost CS Praha, s.r.o., IČ: 49355783 (dále jen provozovatel) se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí při používání webových stránek v doméně „it.cz“ (dále jen stránky). Protože považujeme ochranu osobních údajů za důležitou, poskytujeme toto Prohlášení o ochraně soukromí, abychom Vás seznámili se svými metodami v oblasti ochrany soukromí včetně toho, jaký typ informací je shromažďován a sledován, jak jsou informace používány a s kým jsou sdíleny. Používáním stránek provozovatele bezvýhradně souhlasíte se způsobem získávání, zpracování, uchovávání a zabezpečení Vašich osobních údajů i statistických údajů.

Údaje, které provozovatel shromažďuje, mu pomáhají poskytovat úplné a kvalitní služby. Provozovatel může údaje využít typicky pro:

• pomoc při dokončení objednávky
• poskytování a vylepšování služeb a podpory
• poskytování přizpůsobeného obsahu stránek a přizpůsobených akčních nabídek
• měření výkonu marketingových iniciativ, reklam a webových stránek provozovaných jinou společností jménem společnosti HP
• komunikace a kontaktování ohledně produktů a služeb
• umožnění účasti v soutěžích a anketách
• zabránění a detekce bezpečnostních hrozeb, podvodů a jiných hrozeb

Provozovatel nakládá s osobními údaji výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Veškerá Vaše osobní data jsou u provozovatele označena jako „důvěrná“, slouží pouze pro vnitřní potřebu provozovatele a nejsou poskytována třetím stranám s výjimkou osob nebo společností, přímo se podílejících na uzavření a plnění kupních smluv, uzavřených prostřednictvím stránek. Těmto jsou údaje předávány v minimálním potřebném rozsahu.

Stránky jsou strukturovány tak, abyste je mohli navštívit, aniž byste museli prozradit svou totožnost nebo jakékoliv osobní údaje. Pouze v případě nákupu online prostřednictvím elektronické objednávky je nutné vyplnění všech údajů nezbytných pro následné uzavření kupní smlouvy a realizaci dodávky. Využití některých dalších služeb na stránkách provozovatele může rovněž vyžadovat zadání osobních údajů. Typicky jsou to přístup k přehledům objednávek, nabídek, faktur aj. a dále ankety, diskusní fóra, reklamní kampaně, soutěže, dotazníky a podobně.

Provozovatel neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu nebo firmu kromě případů, kdy osoba sama poskytne provozovateli tato data dobrovolně. Taková data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb provozovatele na jeho stránkách. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu či firmu nebudou bez předchozího souhlasu předány ani prodány třetí straně kromě případů, kdy na to uživatel bude upozorněn v okamžiku sběru dat.

Kromě vámi poskytnutých informací může provozovatel shromažďovat údaje také během vaší návštěvy stránek, webových aplikací nebo webových stránek provozovaných jinou společností jménem provozovatele, a to prostřednictvím automatických nástrojů na shromažďování údajů (například webové majáky, soubory cookies, vložené internetové odkazy a podobně). Tyto nástroje shromažďují určité informace o provozu, které prohlížeč zasílá na webové stránky, například typ prohlížeče a jazyk, čas přístupu a adresu stránky, ze které jste přišli. Mohou rovněž shromažďovat údaje týkající se vaší adresy IP, jedinečného identifikátoru zařízení, chování při použití webu (např. zobrazené stránky, otevřené odkazy a další činnost, kterou provádíte v souvislosti se stránkami) a produktových informací. Provozovatel může některé tyto automatické nástroje na shromažďování údajů použít rovněž v souvislosti s určitými e-maily a zprávami zaslanými provozovatelem, a proto může shromažďovat údaje pomocí těchto nástrojů po otevření e-mailu nebo po kliknutí na odkaz obsažený v e-mailu.

Provozovatel také shromažďuje údaje z veřejně nebo komerčně dostupných zdrojů, které považuje za věrohodné. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, preference, zájmy a demografické údaje/profil. Údaje, které provozovatel shromažďuje v rámci svých veřejných nebo komerčních zdrojů, mohou být použity spolu s údaji shromažďovanými provozovatelem při vašich návštěvách stránek. Provozovatel může například porovnávat geografické údaje získané z komerčního zdroje s adresou IP shromážděnou automatickými nástroji na shromažďování údajů, aby odvodila vaši obecnou geografickou oblast.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Jedná se například o měření návštěvnosti dle jednotlivých stránek, dle jednotlivých produktů a podobně. Takto vyhodnocená data je provozovatel oprávněn zpřístupnit třetím osobám pouze jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě s vazbou na konkrétního uživatele, IP adresu a podobně.

Data, která uživatelé stránek dobrovolně poskytnou do diskusních aplikací nebo jiných automaticky generovaných stránek, mohou být kýmkoliv (třetí stranou) zobrazena a tím pádem nezabezpečeně šířena dále. Za tento způsob zveřejnění osobních informací nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

Pravidla a právní podrobnosti použití stránek provozovatele

Přístupem na stránky v doméně "it.cz" souhlasíte s následujícími podmínkami provozovatele.

Obsahy stránek jako celku i jednotlivých prvků (grafických i textových) umístěných v doméně "it.cz" jsou Vám poskytovány pro Vaši osobní potřebu a jsou chráněny autorským zákonem. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Reprodukce, převod, rozšiřování nebo ukládání části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a vlastníka autorských práv je zakázáno. Provozovatel Vám dává souhlas k prohlížení stránek na Vašem počítači nebo k tisku kopií výňatků z těchto stránek pouze pro Vaši osobní potřebu a ne pro další rozšiřování bez písemného souhlasu provozovatele. Jednotlivé dokumenty dostupné prostřednictvím stránek provozovatele mohou podléhat dalším podmínkám uvedeným v těchto dokumentech.

Obsahy stránek v doméně "it.cz" jsou poskytnuty "tak jak jsou" a "jak jsou přístupné". Provozovatel neposkytuje záruku, že jeho stránky budou k dispozici nepřetržitě nebo bez závad. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat stránky nebo kdykoliv k nim odejmout přístup. Žádná záruka (výslovná nebo implikovaná) bez omezení na záruky práva nebo nezasahování do práva není poskytována ve vztahu k dostupnosti nebo obsahu těchto stránek. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé, nepřímé, nahodilé, zvláštní nebo následné škody, ztrátu na výdělku nebo za přerušení činnosti v důsledku použití nebo nemožnosti použití stránek provozovatele.

Na stránkách provozovatele se mohou vyskytnout odkazy na další webové stránky třetích stran. Používání těchto stránek (vlastněných a/nebo provozovaných třetími stranami) se řídí podmínkami a omezeními na těchto stránkách uvedených. Provozovatel nemá kontrolu nad obsahem těchto dalších stránek a nepřebírá tak žádnou zodpovědnost za obsah a funkce na těchto stránkách.

Provozovatel upozorňuje, že zveřejňované informace o nabízených výrobcích jsou přebírány od třetích stran, zejména z webových stránek či jiných materiálů výrobců těchto produktů ale i ze stránek zastoupení výrobců v České republice i jiných státech nebo ze stránek distributorů těchto výrobků. Tyto informace mohou obsahovat věcné nebo technické nepřesnosti a pravopisné či typografické chyby (překlepy) a mohou být provozovatelem průběžně aktualizovány a měněny kdykoli bez předchozího upozornění. Provozovatel i při maximální snaze chyby minimalizovat nemůže bezvýhradně garantovat věcnou správnost informací o produktech. Jakékoliv informace o výrobcích nelze automaticky interpretovat jako doporučení výrobku pro konkrétní použití nebo účel a vyvozovat z toho pro provozovatele jakékoliv právní důsledky.

Odesláním informací (materiálu s informacemi) provozovateli prostřednictvím stránek provozovatele nebo jinak (emailem, prostřednictvím webových formulářů apod.) souhlasíte, že materiál nebude obsahovat žádné údaje, které jsou nezákonné nebo jsou jinak nevhodné k uveřejnění a použijete přiměřené úsilí k prohlédnutí a odstranění jakýchkoliv virů nebo jiných narušujících nebo destruktivních mechanismů před odesláním jakéhokoliv materiálu.

Názvy společností, názvy výrobků, názvy technologií apod. jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich majitelů a podléhají jejich podmínkám pro užití. Přístup ke stránkám provozovatele není udělení souhlasu, udělení licence nebo práva použít jakoukoliv známku, která se objeví na stránkách provozovatele.

Závěrečná ustanovení

Tento dokument je platný od 7.10.2013 a nahrazuje jeho předchozí znění v plném rozsahu. Kopírování, pozměňování a používání tohoto dokumentu pro jiné účely je zakázáno. Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivého ujednání nemá vliv na platnost ostatních ujednání ani dokumentu jako takového. Prodávající si vyhrazuje právo změnit dokument bez předchozího upozornění nikoli však se zpětnou platností.

V Praze dne 7.10.2013 vydal statutární zástupce CS Praha, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.